Bon stażowy

Bon stażowy dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy,
o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

  • Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania,
  • Termin ważności bonu stażowego określa starosta,
  • Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię
    w wysokości 1500 zł,
  • Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium,

2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Stypendium stażowe wypłacane jest na zasadach art. 53. ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Staż odbywany w ramach bonu  stażowego podlega zasadom i ustaleniom dotychczas stosowanych do stażu odbywanego  na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bon stażowy może zostać przyznany jedynie osobom bezrobotnym dla których ustalono profil pomocy I lub II określony w art. 33 ust. 2c pkt1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna:

Art. 66l, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 142, poz. 1160) i odpowiednio przepisów Kodeksu pracy.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/bon-sta%C5%BCowy/99