Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy dla bezrobotnych do 30 roku życia

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu.

Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu lub stanowią inny rodzaj kosztów niż określone w art. 66k ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwana dalej ,,ustawą'' nie mogą być pokryte z Funduszu Pracy. Osoba bezrobotna musi je pokryć we własnym zakresie.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy.

Osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia,
 • dla której został ustalony profil pomocy I (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub profil pomocy II, zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt. 2 ustawy.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego

w dniu przyznania bonu szkoleniowego), koszty:

 1. Jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. Niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 3. Przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 4. Zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
  c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Starosta może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego w ramach bonu, jeśli realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/bon-szkoleniowy/98