Dodatkowe uprawnienia niepełnosprawnych

Osobie niepełnosprawnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyznać:

 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

  1. Osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej czy też rolniczej lub ponowne podjęcie działalności, jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności.
  2. Kwota przyznania tych środków wynosi nie więcej niż 15 - krotne przeciętne wynagrodzenie.
  3. Zabezpieczeniem zwrotu kwoty środków może być poręczenie, weksel in blanco z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Wybór formy zabezpieczenia zależy od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.
  4. Otrzymanie środków zależne jest od:
   • przewidywanych efektów ekonomicznych przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
   • popytu i podażu lokalnego rynku na planowaną działalność,
   • kalkulacji wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
   • uprawnień i kwalifikacji wnioskodawcy,
   • wysokości środków własnych wnioskodawcy,
   • wysokości posiadanych środków PFRON - u na ten cel w danym roku
  5. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące.
  6. W przypadku naruszenia warunków umowy osoba niepełnosprawna zobowiązana jest zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami od środków, naliczonymi od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.
  7. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku jako bezrobotna lub poszukująca pracy, nie pozostająca w zatrudnieniu, która chciałaby uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (druk do pobrania w menu dokumenty do pobrania) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku (pokój nr 5). Wniosek dostępny jest w menu dokumenty do pobrania.

 2. Jednorazowe środki na wniesieni wkładu do spółdzielni socjalnej

  1. Osoba niepełnosprawna może otrzymać jednorazowe środki na wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.
  2. Kwota przyznania tych środków wynosi nie więcej niż 15 - krotne przeciętne wynagrodzenie.
  3. Zabezpieczeniem zwrotu kwoty środków może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Wybór formy zabezpieczenia zależy od Dyrektora PUP w Pułtusku.
  4. Otrzymanie środków zależne jest od:
   • przewidywanych efektów ekonomicznych przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
   • popytu i podażu lokalnego rynku na planowaną działalność,
   • kalkulacji wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
   • uprawnień i kwalifikacji wnioskodawcy,
   • wysokości środków własnych wnioskodawcy,
   • wysokości posiadanych środków PFRON - u na ten cel w danym roku
  5. Członkostwo w spółdzielni socjalnej musi być nie krótsze niż 24 miesiące.
  6. W przypadku naruszenia warunków umowy osoba niepełnosprawna zobowiązana jest zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami ustawowymi.
  7. Osoba niepełnosprawna, która chciałaby uzyskać środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej składa wypełniony Wniosek( załącznik nr. 2) wraz z wymganymi załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku (pokój nr.5). Wniosek dostępny jest w menu Dokumenty do pobrania.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/dodatkowe-uprawnienia-niepelnosprawnych/84