Dofinansowanie do wynagrodzenia

 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA

Pracodawcy oraz przedsiębiorcy, którzy zatrudnią skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną do 30 roku życia, przez okres 12 miesięcy, mogą ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji zostanie wcześniej ustalona i nie będzie mogła przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Jakie warunki musi spełnić pracodawca / przedsiębiorca?

Pracodawcy / przedsiębiorcy chcący skorzystać ze wsparcia zobowiązani będą zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy nie tylko przez okres wskazanych 12 miesięcy refundacji , ale również przez kolejne 12 miesięcy po jej zakończeniu. Niewywiązanie się z obowiązków skutkować będzie koniecznością zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania starosty.

Do zwrotu nie będą zobowiązani pracodawcy / przedsiębiorcy, z którymi skierowany bezrobotny rozwiąże umowę bądź zostanie zwolniony dyscyplinarnie. W takich przypadkach urząd pracy skieruje kolejną osobę bezrobotną. W razie braku możliwości uzupełnienia braków kadrowych przez urząd otrzymane wsparcie przez okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu, nie podlega zwrotowi.

Nie wszyscy pracodawcy będą mogli jednak liczyć na wsparcie z urzędu. Zgodnie z założeniami nowelizacji, refundacja nie przysługuje pracodawcom / przedsiębiorcom, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ma to na celu ukrócenie procederu zmian kadrowych w celu skorzystania z dofinansowania na pracownika.

Informacja o naborze wniosku zostanie zamieszczona w siedzibie i na stronie internetowej PUP w Pułtusku.

 

Wniosek do pobrania znajduje się w Dokumentach do pobrania.


Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/dofinansowanie-do-wynagrodzenia/111