Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym i Programach Operacyjnych

Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym i Programach Operacyjnych

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy.

Główne cele Europejskiego Funduszu Społecznego

EFS wspiera dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakości miejsc pracy, poprawę dostępu do rynku pracy oraz mobilność geograficzną i zawodową pracowników. Ułatwia im dostosowanie się do zmian w przemyśle oraz w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównoważonego rozwoju. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse.

Dla kogo są projekty?

W centrum działań EFS zawsze są ludzie. Projekty wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny są kierowane do różnych grup społecznych. Specyfiką EFS jest, że występują tu dwa rodzaje beneficjentów: beneficjenci (projektodawcy) oraz grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wspracia (uczestnicy projektów).

 • Beneficjentami są m.in. różnego typu organizacje pracowników i pracodawców, organizacje pozarządowe i charytatywne, uczelnie, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje publiczne i prywatne, związane z edukacją, służbą zdrowia itp. oraz przedsiębiorstwa. To one biorą udział , a następnie realizują projekty.

 • Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia są uczestnicy realizowanych projektów, zazwyczaj osoby prywatne, ale też firmy i organizacje. W ramach przyjętych przez Polskę celów głównymi beneficjentami będą w latach 2014-2020 osoby bezrobotne i niepracujące, zwłaszcza młode do 29 roku życia, nie uczące się, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym społeczność romska, osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci i rodziny wielodzietne. Uczestnikami projektów będą mogły być również kobiety, osoby starsze poszukujące pracy lub pragnące zwiększyć swą wiedzę, przedsiębiorcy i ich pracownicy, zwłaszcza właściciele i zarządzający mikro i małymi przedsiębiorstwami. Poza tym, dużą grupę będą stanowić naukowcy, profesorowie, studenci, nauczyciele i uczniowie, a także urzędnicy, pracownicy służby zdrowia i urzędów pracy.

PROGRAMY OPERACYJNE UE W LATACH 2014 - 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – zakłada dalszy rozwój infrastruktury transportowej i bezpieczeństwa energetycznego oraz realizację programu ochrony środowiska naturalnego i wsparcia gospodarki przyjaznej środowisku, poprzez działania w obszarach:

 • gospodarki niskoemisyjnej,

 • przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,

 • transportu i bezpieczeństwa energetycznego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 będzie przede wszystkim wspierać rozwój infrastruktury technicznej kraju.

Program Inteligentny Rozwój (następca Innowacyjnej Gospodarki) - ukierunkowany jest na rozwój innowacyjności polskiej gospodarki głównie poprzez pobudzenie badań i rozwoju oraz transferu wyników badań do gospodarki. Hasłem przewodnim Programu jest „wsparcie projektów od pomysłu do rynku”. Program ten pozwoli dużym firmom realizować innowacyjne projekty polegające na współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu komercjalizacji wyników prac badawczych oraz umożliwi zwiększenie nakładów na badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Stworzony system zachęt pozwoli zatem na kreowanie popytu przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej.

Program Polska Cyfrowa (brak odpowiednika we wcześniejszym okresie) - skierowany do sektora publicznego. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają środki na budowę, rozbudowę, lub przebudowę sieci dostępu do szybkiego Internetu, a także wsparcie e-administracji i e-usług we współpracy z samorządami i administracją rządową. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego (JST) w ramach powyższego Programu będą mogły realizować działania zmierzające do e-integracji, e-aktywizacji na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z Internetu.

Program Polska Wschodnia – obejmuje swoim zasięgiem makroregion wschodni, w którego skład wchodzi 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Duże firmy w ramach tego Programu będą mogły skorzystać ze wsparcia przeznaczonego na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, tworzenie oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, projekty wykorzystujące eko-innowacyjność oraz efektywność energetyczną, czego efektem będzie wdrażanie innowacji.

Regionalne Programy Operacyjne. Fundusze strukturalne będą również wydatkowane w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. Poszczególne województwa identyfikując swoje potrzeby i kierunki rozwoju przygotowują własne programy.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)

Cele programu i główne obszary wsparcia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

POWER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Beneficjentami POWER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne m.in.:

 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • organizacje pozarządowe,
 • niepubliczne agencje zatrudnienia,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • minister właściwy ds. gospodarki,
 • minister właściwy ds. zdrowia,
 • minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
 • podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze),
 • publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach POWER będą m.in:

 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET) (w odniesieniu do środków pochodzących z Inicjatywy dla młodych YEI),
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24. roku życia bez pracy (w odniesieniu do środków spoza YEI),
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29. roku życia bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • pracodawcy i ich pracownicy,
 • osoby objęte programami profilaktycznymi,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • społeczność romska.

POWER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Osie priorytetowe

Oś I Osoby młode na rynku pracy (1 704 mln €)

 • Wsparcie osób młodych, w tym w ramach Inicjatywy dla młodych (Youth Employment Initiative) w tym szkolenia, staże, praktyki, pożyczkach i dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (1 183 mln €)

 • poprawa efektywności wybranych polityk publicznych kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform (np. modernizacja instytucji rynku pracy, rozwój polityki edukacyjnej, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (1 351 mln €)

 • rozwój szkolnictwa wyższego (np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania, rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych).

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (710 mln €)

 • Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych;
 • Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej,
 • Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi.

Oś V Pomoc Techniczna (161 mln €)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/informacja-o-europejskim-funduszu-spolecznym-i-programach-operacyjnych/66