Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeśli jesteś zarejestrowaną osobą i chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, a brakuje ci środków na jej rozpoczęcie, Powiatowy Urząd Pracy może pomóc w tym przedsięwzięciu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, działający z upoważnienia Starosty, może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyżej jednak niż 6 - krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek o przyznanie środków z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wniosek może być uwzględniony w przypadku spełnienia przez bezrobotnego łącznie następujących warunków:

 1. W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  1. nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  2. z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  3. po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
 2. Nie otrzymał bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 3. Oświadczy, że nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności.
 4. Spełnia pozostałe warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 5. Spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r. str. 5), albo pomocy de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dna 24 lipca 2007r. W sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 ( Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami,
 6. Nie złożył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpienie do spółdzielni socjalnej, do innego starosty, co stwierdza w stosownym oświadczeniu.
 7. Oświadczy, że rezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 8. Oświadczy, że będzie prowadzić indywidualną działalność gospodarczą, przez okres minimum 12 miesięcy. W tym czasie nie przyjmie ani nie stanie się wspólnikiem lub współwłaścicielem podmiotu już istniejącego.
 9. Oświadczy, że nie zamierza przystąpić do spółdzielni socjalnej, która zalega z opłacaniem składek i innych zobowiązań, a także ma nieuregulowane zobowiązania cywilno - prawne.
 10. Zobowiąże się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy z Urzędem otrzyma pomoc.
 11. Nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
 12. Oświadczy, że przyznanych środków nie przeznaczy na zakup sprzętu, towarów i pojazdów mechanicznych zakupionych w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat w ramach pomocy publicznej/pomocy de minimis na szczeblu krajowym lub wspólnotowym (np. sprzętu zakupionego w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej).
 13. Oświadczy, że wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem.
 14. Oświadczy, iż posiada niezbędne kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe (potwierdzone świadectwami pracy) do prowadzenia działalności gospodarczej właściwe z względu na jej specyfikę.
 15. Wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Przyznanie środków następuje na podstawie zawartej umowy z bezrobotnym.

Środki Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone są w szczególności na zakup sprzętu, narzędzi, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia i towarów niezbędnych do uruchomienia planowanej działalności.

Środki z FP na podjęcie działalności nie mogą być przeznaczone na:

 1. Działalność prowadzoną w formie wszelkiego rodzaju spółek.
 2. Prowadzenie działalności w postaci handlu akwizycyjnego, handlu prowadzonego na rynkach i targowiskach a także działalności zakazanej prawem.
 3. Prowadzenie działalności tożsamej z działalnością współmałżonka.
 4. Prowadzenie działalności tożsamej z działalnością osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa, jeżeli planowana działalność nosi znamiona rozszerzenia działalności już prowadzonej przez te osoby.
 5. Przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu.
 6. Wydatki na budowę i remonty lokalu.
 7. Oopłaty administracyjne i skarbowe, zezwolenia, licencje itp.
 8. Na zakup towaru handlowego w proporcji powyżej 30 % otrzymanych środków.
 9. Zakup ziemi, nieruchomości.
 10. Zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów, itp.)
 11. Zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji.
 12. Zakup (maszyn, urządzeń, towaru itp.) od osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 13. Zakup (maszyn, urządzeń, towaru itp.) od współmałżonka jeżeli pozostaje z bezrobotnym w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa.
 14. Zakup samochodów osobowych (oprócz taxi i samochodów służących do nauki jazdy).
 15. Zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego przez podmioty gospodarcze wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.
 16. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej powyżej 10% otrzymanych środków.
 17. Koszty reklamy działalności tj. szyld, drobne artykuły reklamowe powyżej 15 % otrzymanych środków.
 18. Kkoszty reklamy w prasie.
 19. Koszt zakupu pojazdu mechanicznego w kwocie przekraczającej 50% otrzymanych środków.
 20. Zakup mebli i sprzętu gospodarstwa domowego, z wyjątkiem mebli biurowych typu: biurko, krzesło, szafa (aktowa), półki gdy ma to uzasadnienie w kontekście rodzaju działalności (jeżeli siedzibą działalności jest miejsce zamieszkania lub zameldowania).
 21. Zakup (maszyn, urządzeń, towaru itp.) sprzętu używanego bez potwierdzenia jego pochodzenia, deklaracji potwierdzającej, że w okresie ostatnich 7 lat sprzęt nie został zakupiony z pomocy publicznej przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowy oraz opinii rzeczoznawcy o stanie technicznym i wartości sprzętu.
 22. Pokrycie kosztów podłączenia wszelkich mediów oraz abonamentów (np. linii telefonicznych, Internetu).
 23. Pokrycie kosztu zaświadczenia właściwego rzeczoznawcy o stanie technicznym i wartości sprzętu lub pojazdu mechanicznego.
 24. Inne zakupy związane z prowadzeniem działalności zakazanej prawem.

Wydatkowanie przyznanych środków oraz wkładu własnego odbywa się wyłącznie na podstawie faktur i rachunków wraz z dowodami ich zapłaty. W przypadku zakupów dokonanych poza granicami kraju wymagane jest tłumaczenie faktur przez tłumacza przysięgłego.

Dokonując zakupu używanego sprzętu lub używanego pojazdu mechanicznego o wartości powyżej 3000 zł bezrobotny zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:

 • potwierdzających jego pochodzenie,
 • deklaracji potwierdzającej, że w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat sprzęt lub pojazdy mechaniczne nie zostały zakupione z pomocy publicznej/pomocy de minimis przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowym,
 • zaświadczenia właściwego rzeczoznawcy o stanie technicznym i wartości sprzętu lub pojazdu mechanicznego.

Dokonując zakupu pojazdu mechanicznego objętego rejestracją, należy zarejestrować pojazd oraz przedstawić w Urzędzie jego dowód rejestracyjny.

Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej stosowane są następujące kryteria:

 1. Rodzaj podejmowanej działalności (produkcyjna, usługowa, handlowa).
 2. Udział środków własnych w przedsięwzięciu.
 3. Miejsce prowadzenia działalności (preferowany teren powiatu pułtuskiego).
 4. Prowadzenie wcześniej działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności środki udzielane będą osobom które zamierzają podjąć działalność po raz pierwszy).
 5. Sytuacja bezrobotnego na rynku pracy (w pierwszej kolejności środki udzielane będą osobom które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy).
 6. Wysokość limitu środków przeznaczonych na ten cel w danym roku.
 7. Pozostawanie w ewidencji osób bezrobotnych w Urzędzie przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 8. Kolejność składania wniosków.
 9. Adekwatność zaproponowanych zakupów do profilu działalności.

Złożone wnioski opiniowane są przez komisję powołaną do tego celu przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Od odmowy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej odwołanie nie przysługuje.

Działalność gospodarcza rozpoczynana jest przez bezrobotnego (zgłoszenie działalności w Urzędzie Miasta lub Gminy, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON oraz zgłoszenie działalności w Urzędzie Skarbowym) nie wcześniej niż po podpisaniu umowy w sprawie przyznania środków w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Bezrobotny, któremu w Powiatowym Urzędzie Pracy zostały przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej, zobowiązany jest rozpocząć tą działalność w terminie określonym w podpisanej między stronami umowie i prowadzić ją bez możliwości jej zawieszenia przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, wydatkować otrzymanie środki w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz rozliczyć się i udokumentować wydatkowanie otrzymanych środków w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Za dzień podjęcia działalności uważa się dzień wskazany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego o dacie zgłoszenia działalności. W przypadku rozbieżności w ww. datach za dzień podjęcia działalności gospodarczej uważa się dzień wskazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego.

W celu zapewnienia właściwej realizacji zawartej umowy wymagane jest dokonanie przez bezrobotnego zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Preferowanymi formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków są: weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa oraz blokada rachunku bankowego.

W przypadku zabezpieczenia - weksel z poręczeniem wekslowym (aval) wymagane jest poręczenie udzielone przez 2 osoby na druku wewnętrznym PUP ''oświadczenie poręczyciela'' udzielone przez osoby:

 1. Zatrudnione na czas nieokreślony lub na okres minimum 3 lat na dzień składania wniosku lub
 2. Prowadzące działalność gospodarczą lub
 3. Emerytów i rencistów (osoba do 70 roku życia, w przypadku rencistów uwzględniona jest wyłącznie renta stała).

Suma wysokości dochodów poręczycieli powinna wynosić minimum 1500 zł netto na każde 10 000 zł przyznanych środków.

Wymagane jest również pisemne wyrażenie zgody na podpisanie umowy przez małżonka bezrobotnego oraz pisemne wyrażenie zgody na poręczenie przez małżonka poręczyciela. W przypadku gdy poręczyciel lub wnioskodawca jest :

 1. Rozwodnikiem / rozwódką - wymagana jest kserokopia wyroku z sądu lub kserokopia skróconego odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
 2. Wdowiec / wdowa - wymagana jest kserokopia aktu zgonu współmałżonka.

Poręczycielem nie może być:

 1. Współmałżonek wnioskodawcy (w przypadku istnienia wspólnoty majątkowej małżonków) - jeżeli istnieje rozdzielność majątkowa przed poręczeniem wymagane jest przedstawienie oryginału i kserokopii aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności.
 2. Współmałżonek poręczyciela (w przypadku istnienia wspólnoty majątkowej małżonków) - jeżeli istnieje rozdzielność majątkowa przed poręczeniem wymagane jest przedstawienie oryginału aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności.
 3. Osoba zatrudniona na czas określony (krótszy niż 3 lata od chwili złożenia wniosku przez bezrobotnego).
 4. Osoba obciążona zobowiązaniem finansowym (zadłużeniem), której średnie miesięczne wynagrodzenie/dochody netto pomniejszone o kwotę miesięcznej spłaty zadłużenia nie stanowi/ą wysokości określonej w niniejszych warunkach poręczenia.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu przyznanych środków ponosi bezrobotny.

W przypadku nie dotrzymania warunków umowy przyznane środki muszą być zwrócone wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia ich uzyskania, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu, w przypadku nie zwrócenia środków, sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowo-komorniczego.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/48