Osoba niepełnosprawna

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może korzystać ze wszystkich usług lub instrumentów rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, na zasadach określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP w Pułtusku jako poszukująca pracy może korzystać ze wszystkich instrumentów rynku pracy finansowanych ze środków PFRON, do których zaliczyć należy:

 1. Korzystanie z pośrednictwa pracy.
 2. Usługi EURES.
 3. Korzystanie z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 4. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielaną w ramach zajęć w Klubie Pracy.
 5. Ubieganie się o skierowanie na szkolenia grupowe organizowane przez powiatowy urząd pracy.
 6. Otrzymanie dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia pracy w okresie pobierania zasiłku; - tylko osoby mające status bezrobotnego.
 7. Ubieganie się o skierowanie do pracy w ramach prac interwencyjnych.
 8. Ubieganie się o skierowanie do pracy w ramach robót publicznych.
 9. Ubieganie się o skierowanie na staż celem nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.
 10. Ubieganie się o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych, w przypadku braku kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
 11. Otrzymywanie stypendium w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.
 12. Otrzymanie świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy, w tym zasiłku dla bezrobotnych, w przypadku spełnienia warunków zawartych w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami) - warunki, o których mowa opisane są w menu Informacje dla bezrobotnego "Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych"; - tylko osoby mające status bezrobotnego.
 13. Badania lekarskie finansowane ze środków FP.
 14. Bezpłatną opiekę zdrowotną, pod warunkiem, że nie istnieje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym również status członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/osoba-niepelnosprawna/37