Pośrednictwo pracy

POŚREDNICTWO PRACY

 Pośrednictwo pracy podlega w szczególności na:
 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zamiarach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
  z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji
  o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone NIEODPŁATNIE, zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności- oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równości- oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności- oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
Pośrednictwo pracy jest prowadzone w formie:
 • bezpośredniego kontaktu pracownika urzędu pracy z osobą zarejestrowaną lub osobą niezarejestrowaną w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy;
 • bezpośredniego kontaktu pracownika urzędu pracy z pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia propozycji pomocy;
 • udostępniania ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby niezarejestrowane;
 • zgłoszenia ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy
  z pracownikiem urzędu pracy;
 • giełdy pracy będącej zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi spośród osób zarejestrowanych,
  w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;
 • targów pracy będących zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/posrednictwo-pracy/52