Prace społecznie użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Prace społecznie użyteczne- oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych lub instytucjach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 1. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.
 2. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.
 3. Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
 4. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Szczegółowo sposób oraz tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. nr 155 poz. 921).

  1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo
   staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Plan określa:
   1. rodzaje prac społecznie użytecznych;
   2. liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych;
   3. liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.
  2. Starosta zawiera z gminą porozumienia dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych, określające w szczególności:
   1. liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostaną skierowani w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych;
   2. liczbę godzin wykonywania prac ogółem oraz miesięcznie przez jednego bezrobotnego bez prawa do zasiłku;
   3. rodzaj i miejsce wykonywania tych prac wraz z oznaczenie podmiotów, w których będą organizowane prace;
   4. okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do wykonywania w tych okresach prac;
   5. obowiązek informowania starosty i kierownika PUP o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowanego bezrobotnego;
   6. wysokość i termin refundowania przez starostę z Funduszu Pracy wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Porozumienie powinno zawierać również postanowienie w zakresie zapewnienia bezrobotnym bez prawa do zasiłku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

 1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do PUP. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona, miejsce zamieszkania lub pobytu oraz numery ewidencyjne PESEL bezrobotnych.
 2. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, przyjmuje skierowanego przez starostę bezrobotnego w celu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz poucza go o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy porządku i dyscypliny oraz zapoznaje z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, niezwłocznie zawiadamia starostę i właściwego kierownika ośrodka pomocy społecznej w przypadku, gdy bezrobotny bez prawa do zasiłku: nie zgłosi się do wykonywania prac, nie podejmie przydzielonej mu pracy, naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania prac społecznie użytecznych.
 4. Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace prowadzi ewidencję wykonywania tych prac przez bezrobotnego i ustala wysokość przysługujących mu świadczeń, uwzględniając rodzaj i efekty wykonywanej pracy. Świadczenia przysługujące bezrobotnym bez prawa do zasiłku z tytułu wykonanych prac są wypłacane przez gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznieużyteczne, w okresach miesięcznych z dołu.
 5. Na wniosek gminy starosta refunduje kwotę wypłaconych bezrobotnym świadczeń ze środków Funduszu Pracy, do wysokości określonej w porozumieniu. Do wniosku gmina dołącza kopię listy płac bezrobotnych, którym wypłacono świadczenia zgodnie z porozumieniem.

Bezrobotny bez prawa do zasiłku pobierający świadczenia z opieki społecznej, który po skierowaniu przez PUP nie podejmie prac społecznie użytecznych lub przerwie ich wykonywanie nie podając uzasadnionego powodu (np. zwolnienie lekarskie wystawione na druku L4) i nie zgłosi tego powodu w PUP w Pułtusku i w Miejskim / Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej utraci status bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy lub przerwania wykonywania prac po raz pierwszy;
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy lub przerwania wykonywania prac po raz drugi;
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy lub przerwania wykonywania prac po raz trzeci i każdy kolejny raz

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/prace-spolecznie-u%C5%BCyteczne/57