Program Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja (PAI)

art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) samodzielnie lub we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS) może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program Aktywizacja i integracja może być także realizowany w ramach współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program Aktywizacja i Integracja jest realizowany po zaopiniowaniu przez powiatowa radę rynku pracy.

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja są kierowani bezrobotni bez prawa do zasiłku, dla których jest ustalony III profil pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, tzw. „Blok Aktywizacja”, są realizowane w ramach prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. „Blok Aktywizacja” finansowany jest ze środków  Funduszu Pracy (60%) i budżetu gminy (40%).

Działania w zakresie integracji społecznej, tzw. „Blok Integracja”, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym są realizowane w szczególności poprzez:

1) grupowe poradnictwo specjalistyczne,

2) warsztaty trenerskie i grupy wsparcia w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Działania te mogą być realizowane przez OPS, podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (w tym przypadku na zasadzie zlecenia realizacji działań i finansowania ze środków Funduszu Pracy).

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące (jeden cykl)
W ramach dwumiesięcznego cyklu osoba bezrobotna wykonuje łącznie do 80 godzin prac społecznie użytecznych oraz jest objęta działaniami w zakresie integracji społecznej w wymiarze 80 godzin.

Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane prze OPS, podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty prowadzące działalność statutowa na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są finansowane ze środków budżetowych gminy i mogą być współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie udziału bezrobotnego w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Po zakończeniu udziału w PAI Powiatowy Urząd Pracy może:

  1. Podjąć decyzję o ponownym skierowaniu do udziału w PAI, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy
  2. Skierować bezrobotnego, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonychw przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych
  3. Ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować Indywidualny Plan Działania i przedstawić bezrobotnemu propozycję pomocy określoną w ustawie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 poz. 149, z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155 poz. 921).

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/program-aktywizacja-i-integracja/108