Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

REFUNDACJA  KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 6 lat w wysokości uzgodnionej nie wyższej niż połowa zasiłku na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną prace zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 roku życia lub osobą zależną obejmuje osoby, które:

 • na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęły:

  • zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,

  • staż,

  • przygotowanie zawodowe dorosłych,

  • szkolenie,

 • osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub osobą zależną,

 • wychowują co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.

W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej refundacja przysługuję na okres 6 miesięcy. Natomiast w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi następuję na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Za osobę zależną – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się:

 • osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7/50