Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO


Informacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i producentów rolnych.


Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole bądź jesteś producentem rolnym chcesz zwiększyć zatrudnienie tworząc nowe stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych i brakuje Ci środków na wyposażenie lub doposażenie tych stanowisk, Powiatowy Urząd Pracy może pomóc w tym przedsięwzięciu.


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, działający z upoważnienia Starosty może zrefundować podmiotowi
prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznej szkole, niepublicznemu przedszkolu lub producentowi rolnemu koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego
bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy mogą być przyznane podmiotowi, niepublicznej
szkole, niepublicznemu przedszkolu, producentowi rolnemu jeżeli:


1) nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;


2) nie zalega z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;


3) nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;


4) prowadził działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co
najmniej sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;


5) prowadził działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1991 roku o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) - dotyczy przedszkoli i szkół;


6) posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego
produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku - dotyczy producentów rolnych;


7) zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej
1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy - dotyczy producentów rolnych;


8) nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku w
rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z poźn. zm) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z poźn. zm.);


9) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe
dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagranicznych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) w związku z Komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str.3);


10) nie zmniejszył wymiaru czasu pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy za wypowiedzeniem dokonanym przez
niego bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;


11) spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 roku w
sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej;


12) spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji WE Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5) albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 ( Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007 r., str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami albo rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35);


13) został poinformowany, że refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych,
niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy;


14) powiadomi Powiatowy Urząd Pracy o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy publicznej;


15) utrzyma przez okres 2 lat stanowiska pracy utworzone w związku z przyznaną refundacją;


16) zwróci równowartość odzyskanego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(Dz. U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji - w terminie 7 dni od powiadomienia Dyrektora Urzędu o uzyskaniu zwrotu podatku, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zwrotu ww. podatku;


17) zapoznał się z Regulaminem dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku;


18) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku o refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);


19) ubiega się o refundację stanowisk pracy, na które Urząd może skierować .bezrobotnych gdyż figurują w rejestrze
Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach .wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy;


20) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe
dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dn.01 10.2004r., str. 2);


21) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a dołączone do wniosku . oświadczenia są zgodne z prawdą.


Refundacja może być przeznaczona na: wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku na zakup m. in. środków trwałych, maszyn, urządzeń, sprzętu, mebli, oprogramowań oraz artykułów biurowych.


Ze środków Funduszu Pracy nie będą refundowane Pracodawcy koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
dla skierowanych bezrobotnych poniesione na:


1) zakup nieruchomości,

2) zakup ziemi,

3) zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów, itp.),

4) zakup surowców i towarów potrzebnych do produkcji bądź handlu,

5) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, licencje,

6) zakup samochodów osobowych (oprócz taxi i samochodów służących do nauki jazdy),

7) zakup pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego przez podmioty gospodarcze wykonujące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

8) zakup domków drewnianych, altan, straganów, garaży blaszanych, namiotów,

9) oświetlenie z wyłączeniem oświetlenia specjalistycznego, klimatyzację,

10) leasing maszyn, urządzeń, pojazdów,

11) remont i modernizację maszyn i urządzeń,

12) zakup samochodów ciężarowych lub z homologacją ciężarową w kwocie przekraczającej 50 % ogółu refundacji, za wyjątkiem nabycia pojazdów będących głównym narzędziem pracy,

13) budowę i remont lokalu, w którym zostaną utworzone stanowiska pracy,

14) transport, przesyłki,

15) akcesoria i materiały np. biurowe, reklamowe, kosmetyki, chemia,

16) opłaty administracyjne i skarbowe,

17) reklamę i promocję firmy,

18) koszty wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzenia składek ZUS,

19) utworzenie bądź doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, który bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w PUP był zatrudniony u pracodawcy i nie wykonywał u niego innej pracy zarobkowej (w okresie ostatnich 6 miesięcy),

20) utworzenie/doposażenie stanowiska pracy dla współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób z pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa,

21) finansowanie zakupów przewidzianych w umowie dokonywanych od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa,

22) pokrycie kosztów podłączenia wszelkich mediów oraz abonamentów (np. linii telefonicznych, Internetu),

23) wycenę rzeczoznawcy,

24) inne zakupy związane z prowadzeniem działalności zakazanej prawem.


Zakup pojazdu mechanicznego może być uwzględniony tylko w uzasadnianych przypadkach !!!


W przypadku zakupu używanego sprzętu lub używanego pojazdu mechanicznego o wartości powyżej 3 000 zł
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów:


1) potwierdzających jego pochodzenie,

2) deklaracji potwierdzających, że w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat sprzęt lub pojazdy mechaniczne nie zostały zakupione z pomocy publicznej przyznanej na szczeblu krajowym lub wspólnotowym,

3) wycenę właściwego rzeczoznawcy o stanie technicznym i wartości sprzętu bądź pojazdu mechanicznego.


Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez Wnioskodawcę kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk/a pracy jest dokonywane w kwotach brutto. Poniesienie kosztów, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, dokumentowane będzie wyłącznie na podstawie faktur i rachunków wraz z dowodami ich zapłaty.


Budynki, lokale lub pomieszczenia, w których mają zostać utworzone stanowiska pracy winny być łatwo dostępne,
oznaczone jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i wyraźnie wyodrębnione od pomieszczeń o charakterze mieszkalnym. Dyrektor Urzędu może odmówić zawarcia umowy z Wnioskodawcą, który planuje utworzyć miejsce pracy w budynku, lokalu lub pomieszczeniu wykorzystywanym również na cele mieszkalne. Postanowienia te nie dotyczą stanowisk pracy, których charakter wymaga pracy w budynkach, lokalach lub pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym (np. pomoc domowa, opiekunka do dzieci itp).


Udział własny Wnioskodawcy w kosztach stworzenia nowego stanowiska pracy musi wynosić, co najmniej 35%
kwoty, o jaką ubiega się Wnioskodawca.


Zakupione wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy powinno mieć termin użytkowania dłuższy niż 2 lata.


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonego/ych stanowiska/sk dokonywana jest na wniosek
podmiotu, szkoły, przedszkola, producenta rolnego po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, protokólarnym odbiorze przez pracowników Urzędu wyposażenia lub doposażenia stanowiska/sk oraz zatrudnieniu na tym/ch stanowisku/kach skierowanej/nych osoby/ób bezrobotnej/tych.

Złożone wnioski oceniane są w dwóch etapach:


a) ocena formalna – dokonywana jest przez pracownika PUP,


b) ocena merytoryczna – dokonywana przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie środków
będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu/przygotowania zawodowego dorosłych „zwaną dalej Komisją”, powołaną przez Dyrektora PUP w Pułtusku i działającą zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku oraz wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu/przygotowania zawodowego dorosłych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora PUP w Pułtusku z dnia 2 stycznia 2012 roku.


Przy rozpatrywaniu wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy brane pod uwagę są następujące kryteria:


1) udział wkładu własnego w wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

2) dotychczasowa współpraca z Urzędem;

3) wysokość limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonych na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w danym roku;

4) wynagrodzenie proponowane potencjalnemu pracownikowi;

5) sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy;

6) doświadczenie w prowadzonej działalności i zatrudnianiu pracowników;

7) adekwatność zaproponowanych zakupów do tworzonego stanowiska pracy;

8) liczba osób bezrobotnych pozostających w ewidencji Urzędu, spełniających kryteria podmiotu;

9) prawidłowe wywiązywanie się z dotychczasowo zawartych umów;

10) kolejność składania wniosków;

11) tworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;

12) potrzeby lokalnego rynku pracy;

13) proponowaną formę zabezpieczenia;

14) ocenę ogólną wniosku na podstawie opisu planowanej inwestycji.


Podstawą przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy jest zawarta na piśmie umowa
z Wnioskodawcą zawierająca między innymi zobowiązanie Wnioskodawcy do:


a) poniesienia kosztów wymienionych we wniosku, będącym integralną częścią umowy,

w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (nie
dłuższym niż 2 miesiące) przy czym dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty
mogą być wyłącznie rachunki i faktury VAT.

b) zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy po poniesieniu
wydatków określonych w pkt. a , (nie później niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy),

c) podpisania ze skierowaną/nymi przez Urząd osobą/ami bezrobotną/ymi umów o pracę w
pełnym wymiarze czasu pracy na okres minimum 24 miesięcy.

d) utrzymania utworzonego/ych stanowisk/a pracy przez okres minimum 24 miesiące,

e) składania kwartalnych informacji o stanie zatrudnienia w zakładzie pracy wraz
z załącznikami.


W celu zapewnienia właściwej realizacji zawartej umowy wymagane jest dokonanie przez Wnioskodawcę przed
wypłatą refundacji, zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, w uzgodnionej między stronami umowy formie.


Preferowanymi formami zabezpieczenia są: weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa,

blokada rachunku bankowego oraz akt o poddaniu się egzekucji.


W przypadku zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wymagane jest oświadczenie

poręczyciela o wysokości miesięcznych dochodów (złożone na druku wewnętrznym PUP i załączone do wniosku o refundację), udzielone przez osoby (od 2 do 3 osób):


1) zatrudnione na czas nieokreślony lub na okres minimum 3 lat na dzień składania wniosku lub,

2) prowadzące działalność gospodarczą lub,
3) emerytów i rencistów (osoba do 70 roku życia, w przypadku rencistów uwzględniona jest wyłącznie renta stała).


W przyjętym zabezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, każdy z poręczycieli powinien osiągać wynagrodzenie
miesięczne nie niższe niż 1500,00 zł. netto lub osiągać miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury lub renty na takim samym poziomie. Wymagana liczba poręczycieli jest uzależniona od ilości przyznanych stanowisk. W przypadku:


1) jednego refundowanego stanowiska – wymaganych jest dwóch poręczycieli osiągających dochód nie niższy niż 1
500,00 zł. netto,

2) dwóch refundowanych stanowisk – wymaganych jest dwóch poręczycieli osiągających dochód wskazany w pkt 1, powiększony o 300 zł,
3) trzech refundowanych stanowisk – wymaganych jest dwóch poręczycieli osiągających dochód wskazany w pkt 1, powiększony o 500 zł,
4) czterech refundowanych stanowisk – wymaganych jest czterech poręczycieli osiągających dochód nie niższy niż 2 000,00 zł netto;


Wymagane jest również pisemne wyrażenie zgody na podpisanie umowy przez

małżonka podmiotu, właściciela szkoły, właściciela przedszkola lub producenta rolnego oraz pisemne wyrażenie zgody na poręczenie przez małżonka poręczyciela. W przypadku gdy poręczyciel lub wnioskodawca jest :

a) rozwodnikiem / rozwódką wymagana jest kserokopia wyroku z sądu lub kserokopia skróconego odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

b) wdowcem / wdową wymagana jest kserokopia aktu zgonu współmałżonka.


Poręczycielem nie może być:


1) współmałżonek wnioskodawcy (w przypadku wspólnoty majątkowej małżonków. Natomiast jeżeli

istnieje rozdzielność majątkowa przed poręczeniem wymagane jest przedstawienie oryginału aktu
notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności);

2) współmałżonek poręczyciela (w przypadku wspólnoty majątkowej małżonków. Natomiast jeżeli istnieje rozdzielność majątkowa przed poręczeniem wymagane jest przedstawienie oryginału aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności);

3) osoba zatrudniona na czas określony (krótszy niż 3 lata od chwili złożenia wniosku przez wnioskodawcę);

4) pracownik podmiotu, szkoły, przedszkola lub producenta rolnego ubiegającego się o refundację oraz podmiotu, szkoły, przedszkola, w którym wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada udziały;

5) rolnik nie posiadający emerytury lub renty stałej.


Poręczycielem nie może być:


1) współmałżonek Wnioskodawcy (w przypadku istnienia wspólnoty majątkowej

małżonków; jeżeli istnieje rozdzielność majątkowa przed poręczeniem wymagane jest
przedstawienie oryginału aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności);

2) współmałżonek poręczyciela (w przypadku istnienia wspólnoty majątkowej małżonków; jeżeli istnieje rozdzielność majątkowa przed poręczeniem wymagane jest przedstawienie oryginału aktu notarialnego potwierdzającego ustanowienie rozdzielności);

3) osoba zatrudniona na czas określony (krótszy niż 3 lata od chwili złożenia wniosku przez Wnioskodawcę;

4) pracownik Wnioskodawcy ubiegającego się o refundację oraz podmiotu, w którym
wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub posiada udziały.


W przypadku zabezpieczeń w formie blokady rachunku bankowego lub gwarancji bankowej kwota zablokowanych lub
gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej. W przypadku zabezpieczeń w formie aktu notarialnego kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego będzie podwyższona o 30% kwoty otrzymanej.


Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu przyznanych środków ponosi Wnioskodawca.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Wnioskodawcę w przypadku nie zawarcia
umowy.


Do wniosku o refundację Wnioskodawca dołącza:


1. Kserokopia aktualnego dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy (do wyboru, zgodnie
z rodzajem prowadzonej działalności):

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy Pracodawców, którzy nie są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

- umowa spółki cywilnej;

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji o której mowa w ustawie o systemie oświaty, wpis powinien być aktualny tzn. nie starszy niż 3 miesiące;

- statut szkoły lub placówki;

- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.

2. Kserokopia zaświadczeń o nadaniu numeru REGON i NIP (jeżeli zostały nadane).

3. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

4. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

5. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające miesięczne stany zatrudnienia, w przeliczeniu na pełen etat, w okresie 6 mcy przed dniem złożenia wniosku, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego od kiedy podmiot prowadzi działalność gospodarczą, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.

7. Sprawozdania finansowe z 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. W przypadku przedsiębiorców do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości – inne dokumenty pozwalające
ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku podmiotów, szkół i przedszkoli) lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (w przypadku producentów rolnych).

9. W przypadku rozwiązania, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn innych niż wypowiedzenie dokonane poprzez podmiot, przedszkole, szkołę, producenta rolnego załączyć należy stosowne dokumenty (np. umowy, wypowiedzenia, świadectwa pracy, podania).

10. Kalkulacja wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich finansowania.

11. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

12. Oświadczenie i zobowiązania podmiotów, szkół, przedszkoli.

13. Oświadczenie i zobowiązania producentów rolnych.

14. Oświadczenie o pomocy de minimis i pomocy publicznej. W przypadku otrzymania takiej pomocy należy załączyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzednich lat kalendarzowych – kopie potwierdzone przez podmiot, szkołę, przedszkole, producenta rolnego „za zgodność z oryginałem”.

15. Oświadczenie o eksporcie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

16. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie – dotyczy producentów rolnych.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego/64