Rejestracja w urzędzie

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły (dyplom uczelni) oraz inne dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
  3. Świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień.
  4. Osoba, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą winna przedłożyć decyzję o wyrejestrowaniu działalności i zaświadczenie z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ze wskazaniem podstawy wymiaru tych składek. W przypadku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej należy dostarczyć dokument potwierdzający okres zawieszenia tej działalności.
  5. Osoba, która była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, oprócz świadectwa pracy, przedkłada zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych miesiącach.
  6. Osoba, która świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług , przedkłada stosowne zaświadczenie ze wskazaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.
  7. Zaświadczenie z ZUS w przypadku pobierania w okresach poprzedzających rejestrację: zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, lub świadczenia rehabilitacyjnego wraz z podstawą wymiaru tych zasiłków i świadczenia oraz urlopu wychowawczego, renty inwalidzkiej, renty szkoleniowej.
  8. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
  9. Osoba niepełnosprawna przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.
  10. Osoby, które są właścicielami lub posiadaczami gospodarstwa rolnego powinny przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni użytków rolnych.

Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor powiatowego urzędu pracy może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/rejestracja-w-urzedzie/83