Rejstracja przez internet

1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - czyli tzw. „wstępna rejestracja”.

Polega na tym, że osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy może przed zgłoszeniem się w powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu wymagane dane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej. Po przekazaniu danych  powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji.

Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty (spis dokumentów jest dostępny poniżej)

OSOBA BEZROBOTNA

Lp.

Rodzaj dokumentu

Sytuacja, w której wymagane jest przedłożenie dokumentu

1.

Dowód osobisty lub paszport

w przypadku paszportu wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL, bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego, w przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym

2.

Oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym

3.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe

dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje

4.

Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby

WYMAGANE

5.

Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne dokumenty świadczące o sprawowanych obowiązkach

dotyczy osób, które sprawują funkcje reprezentacyjne w spółce

6.

Zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia

7.

Zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy

dotyczy osób, które były zatrudnione: w niepełnym wymiarze czasu pracy, na umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę o pracę nakładczą, umowę agencyjną, w zakładzie karnym

8.

Zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń tj: zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renta szkoleniowa oraz podstawę jego wymiaru

dotyczy osób, które pobierały świadczenie z ZUS poza okresem zatrudnienia, w przypadku renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki

9.

Aktualna decyzja o wysokości renty rodzinnej

dotyczy osób pobierających rentę rodzinną

10.

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego

dotyczy osób, które taki zasiłek pobierały

11.

Akty urodzenia dzieci

dotyczy osób, które przebywały na urlopie wychowawczym

12.

Książeczka wojskowa

dotyczy osób, które odbywały służbę wojskową

13.

Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności

wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument

14.

Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac

dotyczy osób, które posiadają taki dokument

15.

Zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych

dotyczy osób będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej

16.

Decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

dotyczy domowników w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe

17.

Świadectwo zwolnienia

dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym

18.

Zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym

dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym

OSOBA POSZUKUJĄCA PRACY

Lp.

Rodzaj dokumentu

Sytuacja, w której wymagane jest przedłożenie dokumentu

1.

Dowód osobisty lub paszport

WYMAGANE

2.

Oryginał lub odpis dyplomu, świadectwa ukończonej szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym

3.

Zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe

dotyczy osób, które mają dodatkowe kwalifikacje

4.

Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby

WYMAGANE

5.

Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności

wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument

6.

Dokument, na podstawie którego odmówiono przyznania statusu osoby bezrobotnej (np. decyzja o pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy).

dotyczy osób, którym odmówiono przyznania statusu osoby bezrobotnej

Dniem rejestracji jest dzień, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

Termin (dzień/godzina) zgłoszenia w urzędzie w celu sfinalizowania rejestracji jest ustalany podczas dokonywania „wstępnej rejestracji”.

W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa wyżej dane przekazane przez osoby rejestrujące się w ten sposób są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.  

2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - czyli pełna rejestracja.

Ta rejstracja nie wymaga wizyty w urzędzie w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie w tym trybie jako bezrobotny, podaje we wniosku o dokonanie rejestracji wymagane dane oraz załącza do wniosku zeskanowane dokumenty oraz wskazuje właściwy urząd.

Wymagane jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji (spis dokumentów jest dostępny powyżej)

Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dniem rejestracji jest dzień, w którym osoba złożyła wniosek w w/w trybie – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

Obowiązkowy termin zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy dla osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych wyznaczany jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu 30 dni od zarejestrowania.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/rejstracja-przez-internet/94