Staż pracy

STAŻ PRACY

Staż jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

1. Do odbycia stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy osoby bezrobotne, które
    ukończyły 30 rok życia.

2. Do odbycia stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy osoby bezrobotne, które nie
    ukończyły 30 roku życia.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program  stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, zgodnie z klasyfikacją zawodów
   i specjalności dla potrzeb rynku pracy, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem stanowiska jakie opiekun zajmuje.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje PUP, natomiast organizator wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy.

U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekaraczać 8 godzin
na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału II a w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)

Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni 
po zakończeniu realizacji programu stażu, wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego
i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta
po zapoznaniu się z treścią sprawozdania i opinii  wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120%  kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez starostę; przepisy art. 41 ust. 6 oraz art. 80 stosuje się odpowiednio. Za okres,
za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany
do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje PUP
  o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;

Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta po zapoznaniu się z treścią sprawozdania i opinii  wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • W przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z organizatorem umowę o odbywanie stażu w przypadku niezrealizowania przez organizatora warunków odbywania stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
 • PUP na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Uwaga: Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku środków finansowych z Funduszu Pracy.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/sta%C5%BC-pracy/62