Szkolenia

MOŻLIWOŚCI I ZASADY

ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

UWAGA!

Kierując się przesłanką racjonalnego gospodarowania środkami Funduszu Pracy, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski z uzasadnieniem celowości wraz z załączoną:

 - deklaracją pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby wnioskującej po ukończeniu przez nią szkolenia / studiów podyplomowych / zdaniu egzaminu / uzyskaniu licencji, lub

- oświadczeniem osoby wnioskującej o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia / studiów podyplomowych / zdaniu egzaminu / uzyskaniu licencji.

Szkolenie- oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Osobą uprawnioną do ubiegania się o skierowanie na szkolenie jest:

1. Bezrobotny.

2. Poszukujący pracy, który:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

 • jest żołnierzem rezerwy,

 • pobiera rentę szkoleniową,

 • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.), zwana dalej ustawą,

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

 • jest cudzoziemcem, o którym mowa w art.1 ust. 3 pkt 2 lit.h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 ustawy,

 • pracownik oraz osoba wykonująca inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie.

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Urzędzie, jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać ze szkoleń na zasadach takich, jak bezrobotni w przypadku posiadania przez tut. Urząd środków na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem szkolenia organizowanego przez Urząd Pracy jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,

 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 Formy organizacyjne szkoleń

Szkolenia grupowerealizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z planem szkoleń opracowanym na dany rok kalendarzowy, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkoleń, podanym do publicznej wiadomości, na stronie internetowej www.pup@pup.pultusk.pl oraz w siedzibie Urzędu.

Szkolenia wskazane przez osoby uprawnionerealizowane na pisemny wniosek, osoba uprawniona może zostać skierowana przez starostę na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Szkolenia realizowane na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych – o podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy są zainteresowani zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb. Trójstronna umowa szkoleniowa zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. W umowie jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu szkolenia na okres minimum 6 miesięcy.

Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek. Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia jego wniosku w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.

Bon szkoleniowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta. Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Powiatowy Urząd Pracy skieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli ustali zasadność skierowania na szkolenie, w tym oceni przedstawione przez wnioskodawcę uzasadnienie celowości szkolenia.

Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku, nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Koszty szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

Osoba bezrobotna, zainteresowana szkoleniem, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o skierowanie na szkolenie. Termin rozpatrzenia wniosku o skierowanie i sfinansowanie szkolenia indywidualnego wynosi do 30 dni od daty jego złożenia w tut. Urzędzie. O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd informuje na piśmie osobę uprawnioną do szkolenia. Do wniosku można załączyć informacje o wybranym przez siebie szkoleniu. Instytucja szkoleniowa przeprowadzająca szkolenie musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wniosek o skierowanie na szkolenie zostanie rozpatrzony przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

1. Poziomu i kierunku wykształcenia, doświadczenia zawodowego Wnioskodawcy.

2. Uzasadnienia przez Wnioskodawcę celowości szkolenia. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

3. W przypadku braku deklaracji zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej wniosek rozpatrzony zostanie biorąc pod uwagę pozostające w dyspozycji Urzędu oferty pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami osoby wnioskującej o szkolenie. Zaś, gdy Urząd będzie dysponował ofertą pracy w pierwszej kolejności Wnioskodawcy zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia i wydane skierowanie do pracodawcy.

4. Dotychczasowego udziału w szkoleniach organizowanych przez urzędy pracy.

5. Opinii doradcy zawodowego w zakresie predyspozycji do wykonywania zawodu, które Wnioskodawca uzyska w wyniku szkolenia.

 Czas trwania szkolenia

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia.

W przypadku nieukończenia szkolenia z własnej winy istnieje obowiązek zwrotu kosztów szkolenia. Nie dotyczy to sytuacji, w której powodem przerwania szkolenia jest fakt podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Informacja o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

Uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie:

1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, które wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku.

2. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Za dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w zajęciach szkoleniowych – stypendium nie przysługuje.

3. Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres odbywania szkolenia przypadający na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

4. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym czasie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

5. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

6. Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

7. Bezrobotnemu skierowanemu przez Starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

8. Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

9. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek:

1. Uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej.

2. Każdorazowego, pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedstawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach.

3. Ukończenia szkolenia w terminie przewidzianym w harmonogramie i przystąpienia do egzaminu końcowego (jeżeli taki wystąpi).

4. Przedstawienia w PUP świadectwa ukończenia szkolenia w terminie 7 dni od daty otrzymania.

5. Aktywnego poszukiwania pracy po ukończeniu szkolenia.

6. Zawiadomienia w ciągu 7 dni PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do stypendium / zasiłku.

7. Zwrotu kosztów szkolenia w przypadku nieukończenia szkolenia z własnej winy, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który:

1. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy;

2. Z własnej winy przerwał szkolenie, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania;

3. Po skierowaniu nie podjął szkolenia, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania; na okres:

- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

- 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa – oznacza to pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy na to szkolenie.

Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bezrobotny zainteresowany uzyskaniem pożyczki szkoleniowej składa wniosek o udzielenie pożyczki, zawierający:

1. Imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby.

2. Kwotę pożyczki szkoleniowej, z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na finansowanie innych kosztów szkolenia.

3. Nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej.

4. Sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej.

5. Uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Powiatowy Urząd Pracy informuje na piśmie bezrobotnego o sposobie rozpatrzenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Starosta zawiera umowę z bezrobotnym na udzielenie pożyczki szkoleniowej, określającej w szczególności:

1. Kwotę pożyczki szkoleniowej z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej
i kwoty przewidzianej na finansowanie innych kosztów szkolenia.

2. Nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej.

3. Plan spłaty rat pożyczki szkoleniowej oraz sposób zabezpieczenia jej spłaty.

4. Zobowiązanie do wydatkowania pożyczki szkoleniowej na cele określone w umowie.

5. Zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu i zakończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz do przedstawienia dokumentów umożliwiających rozliczenie pożyczki szkoleniowej.

Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po zawarciu umowy jednorazowo lub w ratach.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Osoba, której udzielono pożyczki przedkłada w Powiatowym Urzędzie Pracy dokumenty umożliwiające rozliczenie tej pożyczki i potwierdzające:

 • dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej oraz poniesienie innych kosztów szkolenia;
 • ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni
on celowość tej formy pomocy, a jej koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna, zainteresowana tymi formami wsparcia, musi złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawierający:

1. Imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby.

2. Informacje o nazwie i terminie egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję.

3. Koszt egzaminu.

4. Uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Powiatowy urząd pracy informuje na piśmie bezrobotnego o sposobie rozpatrzenia wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Starosta zawiera umowę z bezrobotnym na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, określającą w szczególności:

1. Nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję.

2. Kwotę finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

3. Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez Powiatowy Urząd Pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję.

4. Zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji.

5. Zobowiązanie osoby bezrobotnej do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o wynikach egzaminu lub o uzyskaniu licencji i do przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Studia podyplomowe

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny zainteresowany tą formą wsparcia, musi złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy wymagane dokumenty, w szczególności:

 • odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych,

 • dokument wydany przez organizatora studiów zawierający informację o: nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora;

 • uzasadnienie celowości dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

Powiatowy Urząd Pracy, ustala zasadność finansowania studiów podyplomowych, następnie pisemnie informuje bezrobotnego o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Starosta zawiera z bezrobotnym umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów oraz:

 1. Nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych.

 2. Nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych.

 3. Kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych.

 4. Dofinansowanie studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów.

 5. Zobowiązanie do zwrotu finansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy bezrobotnego.

 6. Zobowiązanie bezrobotnego do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry.

W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. W takiej sytuacji nie zawiesza się wypłaty stypendium uczestnikowi.

Bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości
20 % zasiłku.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowania na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

UWAGA !

Warunkiem skorzystania z wyżej wymienionych form pomocy jest ustanowiony profil pomocy określony w art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy:

 1. Szkolenia dla bezrobotnych w ramach planu szkoleń: profil pomocy I (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub profil pomocy II.

 2. Szkolenia wskazane przez bezrobotnego: profil pomocy I (tylko jeśli szkolenie wskazane przez bezrobotnego jest zbieżne tematycznie ze szkoleniem grupowym oferowanym przez urząd – w takim przypadku bezrobotny może być skierowany na to szkolenie grupowe) lub profil pomocy II.

 3. Szkolenia w ramach umów trójstronnych między PUP, instytucją szkoleniową i pracodawcą: ustalony został profil pomocy II.

 4. Finansowanie kosztów egzaminów: profil pomocy I (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub profil pomocy II.

 5. Pożyczka dla bezrobotnego na szkolenie:ustalony został profil pomocy II.

 6. Sfinansowanie studiów podyplomowych: ustalony został profil pomocy II.

 7. Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia: profil pomocy I (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub profil pomocy II.

Formy pomocy muszą być zgodne z ustaleniami Indywidualnego Planu Działania, przygotowanego wspólnie z klientem przez doradcę klienta.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Plan szkoleń 2014 2014-05-28 1.04MB POBIERZ
Plan szkoleń 2015 2015-12-15 684.08kB POBIERZ
Plan szkoleń 2016 2016-06-08 1.47MB POBIERZ
Plan szkoleń 2016 - korekta 2016-09-20 3.45MB POBIERZ
Plan szkoleń 2016 - korekta 17.10.2016 2016-10-17 1.49MB POBIERZ
Plan szkoleń 2017 2017-03-24 1.74MB POBIERZ
Plan szkoleń 2017 - korekta 2017-05-16 2.1MB POBIERZ
Plan szkoleń 2018 2018-02-22 513.79kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/szkolenia/44