Szukasz pracy

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:
 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły (dyplom uczelni) oraz inne dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
 3. Świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień;
 4. Osoba, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą winna przedłożyć decyzję o wyrejestrowaniu działalności i zaświadczenie ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 5. Osoba, która była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, oprócz świadectwa pracy, przedkłada zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych miesiącach;
 6. Osoba, która wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, przedkłada stosowne zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto w poszczególnych miesiącach wraz z informacją, czy od wynagrodzenia odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 7. Zaświadczenie z ZUS w przypadku pobierania w okresach poprzedzających rejestrację zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, wychowawczego, renty inwalidzkiej lub świadczenia rehabilitacyjnego;
 8. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
 9. Osoba niepełnosprawna przedkłada orzeczenie uprawnionego organu;
 10. Numer NIP (jeżeli został nadany);
 11. Osoby zamieszkałe na wsi, powinny przedstawić zaświadczenie urzędu gminy o posiadaniu (bądź nie) gospodarstwa rolnego.

Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1-9 lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor powiatowego urzędu pracy może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/szukasz-pracy/25