Uproszczona procedura zatrudnienia

Jak zatrudnić cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę?

Powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia

Co to jest procedura uproszczona?

Procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową" pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem skorzystania przez podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca z procedury uproszczonej jest zarejestrowanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, z którym może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium RP.

Rejestracja przez PUP oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi  jest bezpłatna.

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia?

 • Pracodawca mający zamiar zatrudnić cudzoziemca z jednego z 6 wymienionych krajów czytelnie wypełnia oświadczenie

 • Pracodawca osobiście rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub spółek cywilnych oświadczenie składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego przedsiębiorcy; spółki prawa handlowego, składają oświadczenie w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podmiotu

 • Pracodawca bezzwłocznie przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi. Oryginał zarejestrowanego oświadczenia jest podstawą do uzyskania przez cudzoziemca w konsulacie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy lub jeżeli legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego zezwolenia pobytowego i wydanej na jego podstawie karty pobytu

 • Cudzoziemiec, który posiada zarejestrowane oświadczenie, tytuł pobytowy, z którym może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy oraz pisemną umowę, może podjąć pracę na rzecz polskiego podmiotu

Wskazówki dot. prawidłowej rejestracji oświadczeń

 • Rekomendowany jest przez MRPiPS druk oświadczenia wraz z pouczeniem. Zaleca się, by oświadczenie i pouczenie były wydrukowane na obydwu stronach tej samej kartki

 • Oświadczenie należy wypełnić czytelnie

 • Wypełniając oświadczenie należy wpisać m.in.: dane pracodawcy, dane cudzoziemca którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia  i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy,  wysokość wynagrodzenia brutto, zawód i miejsce wykonywania pracy

 • W przypadku umowy o pracę, oferowane wynagrodzenie nie może być niższe niż określona ustawowo (corocznie) płaca minimalna. Obecnie wynosi ona 1.850,00 zł brutto

 • Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, ale okres dopuszczalnego zatrudnienia nie musi być wykorzystywany w sposób ciągły. Ważne, by łączny okres pracy wykonywanej np. kilku krótszych okresach nie przekroczył 6 miesięcy w ciągu 12. Wypełniającoświadczenie pracodawca musi określić przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez cudzoziemca. Jeżeli trudno podać precyzyjną datę, należy podać przybliżoną. Z różnych przyczyn  może się zdarzyć, ze powstanie potrzebawykonywania pracy np. po upływie okresu wskazanego na oświadczeniu. Jeżeli okresy rzeczywistego wykonywania pracy przez cudzoziemca nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy, wtedy istnieje możliwość zarejestrowania kolejnego oświadczenia;

 • Jeżeli pracodawcy zależy, by pracownik podjął pracę terminowo, co może mieć szczególne znaczenie przy pracach sezonowych w rolnictwie, oświadczenie należy zarejestrować z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską, należy wziąć pod uwagę m.in. czas związany z dostarczeniem mu oryginału oświadczenia oraz trwaniem procedury wizowej. Z danych przekazanych przez MSZ wynika że czas oczekiwania na wizę może nawet przekraczać 2 m-ce (dotyczy zwłaszcza cudzoziemców ubiegających się o wizę na terytorium Zachodniej Ukrainy)

 • Po wypełnieniu oświadczenia i zapoznaniu się z pouczeniem należy podpisać druk na obydwu stronach

 • Po podpisaniu oświadczenia należy zrobić kopię, obydwa egzemplarze zanieść do powiatowego urzędu pracy, a oryginał z adnotacją potwierdzającą rejestrację przekazać cudzoziemcowi

 • Podczas związanej z rejestracją wizyty w PUP, pracodawca może zostać poproszony o przedstawienie danych pozwalających na stwierdzenie tożsamości swojej lub podmiotu, w ramach którego występuje (np. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek prawa handlowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeśli prowadzi działalność gospodarczą), zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS (jeśli prowadzi działalność rolniczą) lub dowodu osobistego (w przypadku, gdy chodzi o osobę, która nie prowadzi żadnej działalności Pracodawca może być również poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów uprawdopodobniających zamiar powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/uproszczona-procedura-zatrudnienia/116