Utrata statusu poszukującego pracy

UTRATA STATUSU POSZUKUJĄCEGO PRACY

Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:

  1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
  2. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  3. nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu;
  4. złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku;
  5. pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa.

Pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa w pkt 1-3, następuje na okres 120 dni odpowiednio:

  1. po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
  2. od dnia niestawiennictwa;
  3. od następnego dnia po zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej w pkt 3.
  4. pozbawienie statusu poszukującego pracy z powodów, o których mowa pkt 5, następuje od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w tym przepisie

W przypadku pozbawienia poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.pultusk.pl/strona/utrata-statusu-poszukujacego-pracy/36